Aktuálne všeobecné podmienky platné od 04/14/2020 15:50:39

I. Základní ustanovení, definice pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti smluvních stran, které uzavřely smlouvu o poskytování služeb informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění a jsou její nedílnou součástí.

 2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se smluvní strany dohodly na vymezení následujících pojmů:

  • Administrace Účtu Služby PageRide, WebSnadno, WebĽahko je webové rozhraní pro správu vlastností Účtu (dále jen „Administrace“). Pro přihlášení do Administrace slouží registrační e-mail Uživatele a přístupové heslo.

  • Akceptace je právní úkon Poskytovatele spočívající ve spuštění, tj. zveřejnění Uživatelem objednané Stránky. K Akceptaci dochází přijetím dat z Registračního formuláře serverem Poskytovatele. Další případy Akceptace mají význam definovaný dále v těchto Všeobecných podmínkách (dále jen „Akceptace“)

  • Balíčky služeb (dále jen „Balíčky služeb“) jsou definované soubory povolených modulů a jejich množství. Na žádost lze pro Stránku vytvořit individuální Balíček služeb. Balíčky služeb se aktivují pro každou stránku samostatně v Administraci Účtu.

  • Domény Služby PageRide, WebSnadno, WebĽahko jsou: websnadno.cz, weblahko.sk, pageride.com, pageride.cz, pageride.eu, pageride.sk (dále jen „Domény“).

  • Držitelem účtu služby PageRide, WebSnadno, WebĽahko je Uživatel s rozšířenými právy k ovládání Účtu. Držitelem účtu se stává Uživatel při založení Účtu kdy vyplní Registrační údaje, zvolí subdoménu a doménu první Stránky přiřazené k zakládanému Účtu a tím vytvoří objednávku Služeb. Držitel Účtu je povinen doplnit všechny Fakturační údaje. Držitelem účtu se Uživatel může stát také později, pokud mu byla předána práva Držitele účtu původním Držitelem účtu. (dále jen „Držitel účtu“).

  • Fakturační údaje jsou jméno a příjmení nebo název firmy, adresa sídla nebo místa podnikání ve tvaru ulice, město a PSČ, země, IČ, DIČ a telefon (dále jen „Fakturační údaje“).

  • Kredit (dále jen „Kredit“) je virtuální platební jednotka používaná pouze pro účely Služby PageRide, WebSnadno, WebĽahko. Stav Kreditu lze navyšovat úhradou objednávky navýšení Kreditu a to prostřednictvím založení objednávky v Administraci v sekci „Kredit / Nabít kredit“ v měně akceptované bankami Poskytovatele. Kredit je udáván ve zvolené měně účtu a jeho cena může být zvýhodněna případnou slevou.

  • Poskytovatel Služby PageRide, WebSnadno, WebĽahko je pro nové registrace účtů od data 1.3.2015 společnost F01 s.r.o., místem podnikání Mírové náměstí 6/6, 748 01 Hlučín, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku pod IČ 07744897 (dále jen „Poskytovatel“). Účtům registrovaným na platformě Websnadno.cz a Weblahko.sk před datem 1.3.2015. zůstává původní poskytovatel pan Tomáš Růžička, místem podnikání Malánky 1919/45, 748 01, Hlučín, zapsaný v živnostenském rejstříku pod IČ 73907553. Pro účty založené před datem 1.3.2015. také nadále platí předchozí všeobecné podmínky umístěné na odkaze https://w1.websnadno.cz/?menu1r=0&menu2r=2

  • Registrační formulář je formulář umístěný na Doménách služby PageRide, WebSnadno, WebĽahko sloužící k vymezení rozsahu Služeb, které budou předmětem Smlouvy. Formulář se skládá z několika samostatných částí v nichž Uživatel vymezuje celý rozsah Služeb zejm. strukturu, obsah a podobu Stránek – Uživatel svobodně volí Balíčky služeb podle svých potřeb. Uživatel přijímá Službu tak, jak je nabízena s tím, že případné přijetí požadavků Uživatele na odchylky funkcionality je na rozhodnutí Poskytovatele. Součástí Registračního formuláře je také zadání Registračních a Fakturačních údajů a odsouhlasení závaznosti těchto Všeobecných podmínek (dále jen „Registrační formulář“)

  • Registrační údaje jsou e-mailová adresa, jméno a příjmení (dále jen „Registrační údaje“).

  • Služba PageRide, WebSnadno, WebĽahko je veřejný internetový portál pro zakládání, úpravu a provozování Stránek (dále jen „Služba“).

  • Smlouva je smlouva o poskytování služeb informační společnosti uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem prostřednictvím webového rozhraní na adrese některé z Domén PageRide, WebSnadno, WebĽahko v sekci „Registrace“ s tím, že k uzavření první smlouvy dochází na základě objednávky Služeb provedené Uživatelem vyplněním Registračního formuláře na zvolené adrese Domény a v Uživatelem takto objednaném rozsahu Akceptací ze strany Poskytovatele. Další možnosti uzavření Smlouvy jsou definovány v těchto Všeobecných podmínkách (dále jen „Smlouva“).

  • Smluvními stranami jsou Poskytovatel a Uživatel (dále jen „Smluvní strany“).

  • Stránka je webová prezentace a všechny další technické prostředky a funkce k ní přiřazené jež je dostupná po síti internet a spadající pod jedno doménové jméno (dále jen „Stránka“).

  • Účet Služby PageRide, WebSnadno, WebĽahko je soubor Stránek navázaných na jednoho Držitele účtu, popřípadě více Uživatelů v rámci Účtu Služby PageRide, WebSnadno, WebĽahko dodatečně založených. (dále jen „Účet“).

  • Uživatelem služby PageRide, WebSnadno, WebĽahko je kterákoli fyzická nebo právnická osoba, způsobilá k právním úkonům, která uzavřela s Poskytovatelem smlouvu (definovanou v bodě Smlouva), jejíž součástí jsou tyto Všeobecné podmínky (dále jen „Uživatel“). Klíčovým prvkem pro rozlišení každého Uživatele je jeho e-mailová adresa, na kterou budou zasílány veškerá hesla a kontrolní kódy pro přístup do Administrace. Přístup do e-mailové schránky Uživatele je považován za ověření jeho identity.

  • Všeobecnými podmínkami jsou tyto všeobecné obchodní podmínky popř. jejich aktualizace prováděné Poskytovatelem v souladu s nimi; skutečnost, že je s nimi obeznámen a jejich závaznost – tedy závazek je bezvýhradně dodržovat - Uživatel potvrzuje výslovně při uzavření Smlouvy (dále jen „Všeobecné podmínky“).

 3. Smlouva mezi Smluvními stranami je uzavřena některým ze způsobů popsaných v těchto Všeobecných podmínkách a jejím obsahem je závazek Poskytovatele poskytnout Uživateli Služby v Uživatelem požadovaném rozsahu vymezeném objednávkou Uživatele při vyplnění Registračního formuláře (popřípadě v rozsahu, který je dán podle jiných ustanovení těchto Všeobecných podmínek), závazek Uživatele pravidelně vyrovnávat záporný zůstatek Kreditu jeho Účtu a závazek respektovat další omezení stanovená těmito Všeobecnými podmínkami. Právní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem založený Smlouvou se řídí Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami a ustanoveními příslušných právních předpisů.

 4. Všeobecné podmínky se vztahují na všechny Domény Služby.

 5. Registrační a Fakturační údaje je možné změnit, a to po přihlášení do Administrace a následným vyplněním změnového formuláře. V případě, že je se změnou Registračních a/nebo Fakturačních údajů spojena změna osoby Uživatele, považuje se vyplnění takové změny do změnového formuláře za návrh nové Smlouvy, rozsah Služby je dán rozsahem Účtu ke dni provádění takové změny a k Akceptaci dochází přijetím dat se změněnými Registračními a/nebo Fakturačními údaji serverem Poskytovatele.

 6. Smlouvu není možné uzavřít jiným způsobem, než který je popsán v těchto Všeobecných podmínkách.

 

II. Práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele

 1. Uživatel je povinen při zřizování a správě svého Účtu dodržovat pravidla stanovená těmito Všeobecnými podmínkami. Uživatel se zavazuje respektovat tyto zákazy a zavazuje se k tomu, že zejména nebude:

  • Uvádět nepravdivé nebo nesmyslné Registrační a Fakturační údaje;

  • Umísťovat na Stránky data a soubory, které nejsou v souladu s právními předpisy účinnými na území České republiky, nebo data a soubory, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly anebo poškozují třetí osoby;

  • Umísťovat na Stránky fotografie, texty, hudbu (mp3) nebo jiná data či média, ke kterým Uživatel nevlastní autorská práva nebo licence a nebo jakkoli jinak porušovat cizí autorská práva nebo práva duševního vlastnictví;

  • Umísťovat na Stránky jakákoli data nebo obsah propagující potlačování Ústavou ČR zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů;

  • Umísťovat na Stránky odkazy na jiné servery, které porušují autorská práva (warez, gamez, crack, download), popřípadě umísťovat na Stránky obdobný obsah;

  • Kopírovat na Stránky obsah jiných webových stránek nebo jejich částí bez svolení autora;

  • Vytvářet Stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem;

  • Využívat Službu k jejímu dalšímu prodeji nebo kopírovat její části jiným způsobem, než nabízí samotná Služba, pokud nebylo s Poskytovatelem dohodnuto jinak.

  • Vytvářet samoúčelné Stránky sloužící např. ke zvyšování návštěvnosti, k přesměrování na jiné webové stránky, rozesílat SPAM jménem stránky apod.;

  • Umělým způsobem zvyšovat návštěvnost Stránek;

  • Jakýmkoliv způsobem narušovat bezpečnost a plynulý chod Služby;

  • Jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Služby nebo Poskytovatele.

 2. Uživatel, který využívá Balíček služeb Zadarmo se kromě výše uvedených omezení (bod II. 1. těchto Všeobecných podmínek) zavazuje dále k tomu, že:

  • Nebude na Stránkách zobrazovat placenou reklamu, např. AdSense, Sklik, Aukro a jiné placené reklamní prvky;

  • Umožní Poskytovateli na Stránkách zobrazovat reklamní banner, lištu, textové odkazy nebo jiný reklamní prostor. Tyto prvky se Uživatel zavazuje nijak neskrývat, neomezovat a s jeho umístěním na Stránkách výslovně souhlasí.

  • Bude respektovat zobrazení odkazu "Nahlásit protiprávní obsah" na Stránkách. Odkaz bude sloužit všem návštěvníkům Stránky, kteří se budou cítit poškozeni obsahem na Stránce, k nahlášení této skutečnosti. Tento odkaz se Uživatel zavazuje nijak neskrývat, neomezovat a s jeho umístěním na Stránkách výslovně souhlasí.

 3. Uživatel, který využívá modul „Uživatelé stránky“ se dále zavazuje respektovat a řídit se předdefinovanými všeobecnými podmínkami upravujícími smluvní vztah mezi Uživatelem a registrovanými návštěvníky na Stránkách Účtu.

 4. V případě, že porušením závazků ze strany Uživatele ujednaných v tomto čl. II. případně v dalších ustanoveních těchto Všeobecných podmínek vznikne škoda Poskytovateli nebo třetím osobám, je Držitel účtu povinen ji uhradit v celém rozsahu.

 5. Držitel účtu plně nese zodpovědnost za všechny Stránky Účtu, za chování Uživatelů Účtu a odpovídá za škodu, kterou Poskytovateli způsobí on nebo kterýkoliv z Uživatelů Účtu, v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých Služeb.

 6. Držitel účtu je povinen písemnou formou neprodleně uvědomit Poskytovatele o porušování Všeobecných podmínek Uživateli Účtu nebo o chování návštěvníků Stránek Účtu, které by v rámci jeho plné zodpovědnosti za Stránky Účtu vedlo k porušení Všeobecných podmínek z jeho strany pokud není schopen tomuto jednání zabránit svépomoci.

 7. Poskytovatel je oprávněn zablokovat přenos souborů ze Stránek, pokud byl překročen „Limit pro přenos dat“. Uživatel může tento limit navýšit v Administraci přechodem na vyšší Balíček služeb.

 8. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování Služeb v případě vyšší moci nebo poruchy na zařízení dodavatelů nebo přerušení dodávky energií a služeb (elektrické energie, telekomunikační spojení a podobně).

 9. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz Služby, a to zejména z důvodu havárie nebo nutné údržby nebo opravy systémů, které spravují dodavatelé Poskytovatele.

 10. Poskytovatel se zavazuje provést opravu Služeb v případě jejich výpadku v co nejkratším možném termínu.

 11. Poskytovatel neodpovídá za výpadek Služeb v případě plánovaného nebo neplánovaného výpadku serveru ani za případnou škodu těmito výpadky vzniklou.

 12. Služba neslouží k záloze dat. Uživatel potvrzuje, že má všechna (obzvláště citlivá) data uložena na svých vlastních nosičích, resp. na server ukládá pouze kopie. Poskytovatel neodpovídá za případnou ztrátu datového obsahu na serveru, přesto se Poskytovatel zavazuje vytvářet zálohy datového obsahu v maximální možné míře.

 13. Uživatel vytváří Stránky a jejich obsah. Držitel účtu nese veškerou odpovědnost za obsah všech Stránek Účtu spravovaných všemi Uživateli Účtu. Poskytovatel za obsah Stránek neodpovídá. Uživatel rovněž Stránky samostatně spravuje a upravuje, Poskytovatel neodpovídá za žádné vady Stránek nebo škody způsobené nesprávnou obsluhou, údržbou nebo správou Stránek ze strany Uživatele.

 

III. Platební podmínky

 1. V případě úhrady objednáky navýšení Kreditu Služby Uživatelem, se za datum úhrady a za datum uskutečnitelného zdanitelného plnění považuje datum připsání částky na platební účet (bankovní, PayPal apod.).

 2. Při objednání Kreditu probíhá úhrada objednávky následovně: Při uzavírání Smlouvy na objednávku navýšení Kreditu po přihlášení do Administrace v objednávkovém formuláři Uživatel odsouhlasí výši ceny, která se mu vygeneruje v závislosti na zvolené výši Kreditu, po potvrzení výše ceny jsou Držiteli účtu na jím sdělenou Registrační e-mailovou adresu odeslány platební údaje. Držitel účtu se zavazuje provést platbu v souladu se zaslanými platebními údaji, v opačném případě Poskytovatel nebude moci platbu identifikovat a Držitel účtu bere na vědomí, že může dojít k opožděnému spárování platby s objednávku Kreditu nebo dokonce k jejich nespárování. Kredit je Účtu přidělen ve chvíli spárování platby s objednávkou navýšení Kreditu. Služba je poskytnuta na základě Akceptace po spárování platby.

 3. Řádný daňový doklad bude Držiteli účtu zaslán po spárování platby s objednávku Kreditu. Daňový doklad bude Držiteli účtu zaslán automaticky elektronickou formou na jím uvedenou Registrační e-mailovou adresu.

 

IV. Trvání a ukončení Smlouvy

 1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

 2. Výchozí Balíček služeb každé nové Stránky je vždy Balíček služeb Zadarmo. Placené Balíčky služeb jsou prodlužovány měsičně ke dni aktivace, tj. předplácí se dopředu na celý měsíc. Za prodloužení platnosti je strháván Kredit v ceně Balíčku služeb. Pokud není na Účtu dostatečná výše Kreditu na prodloužení Balíčku služeb, není expirace prodloužena. V případě expirace placeného Balíčku služeb, bude předmětné stránce aktivován Balíček služeb Zadarmo. Přepnutí Balíčku služeb nemá vliv na uložená data stránky, pouze se vypnou placené funkce. Uživatel si může aktivovat zpět placený Balíček služeb, pokud mu to stav Kreditu Účtu umožňuje. Balíčky služeb je možné kdykoliv přepínat, pokud tomu dovolují jednotlivé používané moduly. Doplatek nebo přeplatek Kreditu, který vznikl přepnutím Balíčku služeb, je automaticky přepočítán s ohledem na zbývající předplatné.

 3. Uživatel je obeznámen, že je nutné, aby se přihlásil do Administrace nebo spotřeboval Kredit alespoň jednou za období 12 měsíců. V případě, že se Uživatel po dobu 12 měsíců nepřilhásí do Administrace a zároveň po dobu 12 měsíců nebude stržen žádný Kredit v rámci Balíčku služeb, bude účet zablokován na dobu ochranné lhůty v délce 30 dní. Pokud se Uživatel po dobu ochranné lhůty nepřihlásí do Administrace, bude ukončena Smlouva ze strany Poskytovatele s okamžitou platností a celý Účet se všemi Stránkami a uloženými daty bude tímto nenávratně smazán. Dále budou také vypnuty všechny další technické prostředky a funkce k nim přiřazené.

 4. Smlouva je ukončena rovněž ke dni změny Registračních a/nebo Fakturačních údajů, které jsou spojeny se změnou v osobě Uživatele ve smyslu čl. I. odst. 6. těchto Všeobecných podmínek.

 5. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že s poskytnutím Služby navýšení Kreditu na základě Smlouvy a v rozsahu Smlouvou daném bude započato v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami ihned po Akceptaci, tj. dříve než ve lhůtě 14 dní od obdržení plnění (poplatku) od Uživatele.

 6. Držitel účtu je oprávněn nezablokovaný Účet kdykoli zrušit bez dalšího následujícím postupem: V Administraci pod odkazem „Správa účtu“ Držitel účtu zvolí tuto variantu a smazání účtu, tedy zrušení všech Stránek Účtu potvrdí následně kontrolním kódem zaslaným na Registrační e-mail. V případě zbývajícího kladného stavu Kreditu Účtu může být Držitel účtu požádán o podání žádosti o zrušení Účtu pomocí kontaktního formuláře umístěného pro tyto účely na Doménách Služby PageRide, WebSnadno, WebĽahko. Na základě těchto Všeobecných podmínek jsou v tomto odstavci uvedené postupy zrušení nezablokovaného Účtu považovány za výpověď Smlouvy ze strany Držitel účtu s okamžitou účinností.

 7. Postupy uvedenými v předchozím bodě těchto Všeobecných podmínek není možné zrušit zablokovaný Účet ve smyslu následujícího bodu Všeobecných podmínek.

 8. Smluvní strany sjednávají, že pokud Uživatel poruší některý ze závazků stanovených právními předpisy, Smlouvou nebo těmito Všeobecnými podmínkami, popřípadě porušuje práva třetích osob, je Poskytovatel oprávněn bez předchozího upozornění zamezit přístupu třetích osob ke Stránkám, všem Uživatelům k Účtu a/nebo Stránkám (zablokovat Účet nebo Stránku), případně takový Účet, Stránky či data odstranit. Zablokováním Stránky Poskytovatel zamezí přístup ke Stránce s tím, že ale současně ponechá Stránku ve stavu, v jakém se nacházela v okamžiku zablokování. Poskytovatel Účet nebo Stránky odblokuje v případě, že se prokáže, že k porušení závazků Uživatele stanovených právními předpisy, Smlouvou nebo těmito Všeobecnými podmínkami nebo k porušení práv třetích osob nedošlo. V případě, že porušením závazků ze strany Uživatele stanovených právními předpisy, Smlouvou nebo těmito Všeobecnými podmínkami, popřípadě porušením práv třetích osob vznikne Poskytovateli nebo třetím osobám škoda, je Držitel účtu povinen ji uhradit v celém rozsahu.

 9. Zablokované účty na základě předchozího bodu těchto Všeobecných podmínek jsou se všemi Stránkami a uloženými daty nenávratně smazány po uplynutí doby 12 měsíců ode dne blokace.

 10. Zaplacené úhrady za navýšení stavu Kreditu se v žádném z případů uvedených v tomto článku Všeobecných podmínek nevracejí.

 

V. Osobní údaje

 1. Registrační a Fakturační údaje Uživatele jsou osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Poskytovatel se jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR zavazuje k jejich ochraně a k tomu, že je nebude poskytovat žádné třetí straně; to neplatí v případě, kdy mu povinnost poskytnutí osobních údajů ukládá právní předpis, rozhodnutí orgánu veřejné moci, nebo pokud k tomu Uživatel udělí souhlas.

 2. Zpracování osobních údajů o Uživateli je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nezbytné pro splnění Smlouvy.

 3. Zpracovávané osobní údaje budou Poskytovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, po jejím ukončení nejdéle po 3 roky, a to pouze pro účely Smlouvy, návrhu Smlouvy, správu Smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a povinností vyplývajících pro Poskytovatele z příslušných právních předpisů.

 4. Uživatel je oprávněn kdykoli požadovat od Poskytovatele přístup k osobním údajům týkajícím se Uživatele, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

 5. Uživatel je oprávněn kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu; tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných podmínek s tím, že se o každé změně zavazuje informovat oznámením na registrační e-mail Držitele účtu. Držitel účtu může využít výpovědní lhůtu v délce 60 dní, která začíná běžet dnem změny Všeobecných podmínek. Do expirace výpovědní lhůty bude každý Uživatel informován o změně Všeobecných podmínek také při svém prvním přihlášení se do Administrace účtu.

 2. Veškeré písemnosti budou Uživateli doručovány písemně v elektronické formě na Registrační emailovou adresu. Poskytovateli Uživatel doručuje výhradně přes kontaktní formulář umístěný na Doménách Služby PageRide, WebSnadno, WebĽahko.

 3. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetím dnem po jejím odeslání. V případě podání zásilky k poštovní přepravě se má za to, že přípis byl doručen sedmý den po podání na poštu.

 4. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách jejich kontaktních údajů.

 5. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 04/14/2020 15:50:39.